...
Handel

Ungt näringsliv i Gävle

Andelen elever som driver eget företag inom ramarna för Ung Företagsamhet är nästan dubbelt så stor i Gävle som genomsnittet i Sverige (32 respektive 17 procent). Andelen unga företagare mellan 16 och 34 år är dock lägre i Gävle än i riket som helhet (3,7 respektive 5,6 procent).

De UF-företag som gymnasieeleverna i Gävle startar avvecklas framåt vårkanten varje år. En rapport som Ung Företag publicerade år 2011 visar dock att den erfarenhet som de unga entreprenörerna får genom UF bland annat leder till att UF-företagarna är mer benägna att starta företag när de blir äldre. De anställer dessutom fler personer än andra företagare och har dessutom en högre omsättning samt driver sina företag under en längre tid. Kan de unga företagarna vara de som bidrar till att skapa ett framtida starkt näringsliv i Gävle?

För den som vill shoppa bland Gävles företag är denna sida kanon!

Näringslivet i Gävle ser positivt på framtiden

De unga företagarna har verkligen framtiden för sig och brukar berömmas för sin framfusighet och oräddhet. Även de mer etablerade företagarna i Gävleborg har dock framtidstro. Branschorganisationen Svenskt Näringslivs företagarpanel ger en fingervisning om de lokala företagens syn på utvecklingen. I den senaste undersökningen har hela 39 procent av de tillfrågade företagen i Gävle ökat sin produktions- och försäljningsvolym jämfört med för ett halvår sedan. I detta avseende ligger Gävleborgs län i undersökningen på en 9:e plats på listan över landets 21 län.

Näringslivet i Gävle ser också ljust på framtiden. 50 procent av de tillfrågade företagen svarar i den internetbaserade undersökningen att de förväntar sig att företagets produktions- och försäljningsvolym ska vara större om 6 månader än vad den är idag, medan blott 11 procent förväntar sig att volymerna kommer sjunka under samma tidsperiod. Även investeringarna är högre än för ett halvår sedan enligt 28 procent av de svarande företagarna, och 25 procent förväntar sig att investeringarna kommer öka ytterligare under de närmaste 6 månaderna.

Det kanske allra mest glädjande om dagens näringsliv i Gävle som denna undersökning avslöjar, är att antalet anställda är fler idag än för ett halvår sedan hos 22 procent av de svarande företagen, medan endast 18 procent svarar att antalet anställda har sjunkit. Det ger således en nettoökning och 28 procent tror de kommer vara fler anställda inom ett halvår, medan endast 11 procent har en mer dyster syn på rekryteringsprognosen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.