...
Gävle

Avfallshantering i Gävle

Att prata om återvinning i Gävle är ett viktigt och aktuellt ämne, särskilt med tanke på miljöns välbefinnande. Låt oss börja med att förstå betydelsen av återvinning för miljön och sedan titta närmare på hur återvinningssystemet i Gävle fungerar.

Betydelsen av Återvinning för Miljön

Återvinning spelar en avgörande roll för miljöns hälsa och hållbarhet. Genom att återvinna material som plast, glas, metall och papper, minskar vi behovet av att utvinna nya råmaterial. Detta leder till flera miljöfördelar:

 1. Minskade Utsläpp: Tillverkning av produkter från återvunnet material genererar ofta mindre koldioxid och andra skadliga utsläpp jämfört med att producera samma produkter från nya råmaterial.
 2. Energibesparingar: Återvinning kräver ofta mindre energi än att producera nya varor från grunden. Till exempel kan återvinning av aluminium spara upp till 95% av den energi som krävs för att tillverka samma mängd aluminium från bauxit.
 3. Skydd av Naturresurser: Genom att återanvända material minskar vi trycket på naturresurser, vilket bidrar till att bevara viktiga ekosystem och biologisk mångfald.
 4. Minskade Avfallsmängder: Återvinning hjälper till att minska mängden avfall som hamnar på soptippar och i förbränningsanläggningar, vilket leder till en renare och hälsosammare miljö.

Gävles Återvinningssystem

I Gävle, som i många andra svenska städer, är återvinningssystemet välutvecklat och effektivt. Här är några nyckelaspekter:

 1. Separering vid Källan: Invånarna uppmuntras att sortera sitt avfall i hemmet, vilket underlättar återvinningen. Det finns specifika behållare för olika typer av material som papper, plast, metall, glas och organiskt avfall.
 2. Återvinningsstationer och -centraler: Det finns flera återvinningsstationer runt om i staden där invånare kan lämna större föremål eller material som inte ryms i de vanliga hemsorteringskärlen.
 3. Informationskampanjer: Staden genomför regelbundet kampanjer för att öka medvetenheten och kunskapen om återvinning bland invånarna.
 4. Innovativa Lösningar: Gävle utforskar och implementerar ständigt nya metoder och teknologier för att förbättra återvinningen, inklusive digitala lösningar för att spåra och optimera avfallshantering.

Sammanfattningsvis är återvinningen i Gävle ett viktigt steg mot att skydda vår miljö. Genom att effektivt hantera avfall och resurser bidrar staden och dess invånare till en mer hållbar framtid. Återvinningscentraler i Gävle erbjuder en omfattande tjänst för att hantera olika typer av avfall. Här är en sammanfattning av viktig information:

Placering och Öppettider

Gävle återvinningscentral är belägen på Utmarksvägen 16. Öppettiderna varierar under veckan:

 • Måndag till Onsdag: 08.00–19.00
 • Torsdag: 12.00–19.00
 • Fredag: 08.00–17.00
 • Lördag och Söndag: 09.00–16.00

Observera att det finns avvikande öppettider under helgdagar och speciella datum. Exempelvis är centralen stängd på nyårsdagen, trettondag jul, långfredagen, påskafton, första maj, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton​​. Läs även artikeln Återvinningen i Gävle här.

Typer av Material som Accepteras

På Gävle återvinningscentral kan du lämna en mängd olika material. Dessa inkluderar:

 • Däck (med och utan fälg)
 • Fönsterglas
 • Isolering
 • Tryckimpregnerat material
 • Metallskrot
 • Stoppade möbler och madrasser
 • Trä
 • Tidningar och returpapper
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Wellpapp
 • Metallförpackningar
 • Gips
 • Ofärgat glas
 • Böcker
 • Textilier
 • Trädgårdsavfall
 • Tegel, porslin, betong
 • Kyl och frys
 • Vitvaror
 • Elavfall
 • Farligt avfall
 • Pantburkar

Det finns speciella behållare och områden för varje typ av material, och det är viktigt att sortera och packa ditt avfall korrekt innan besöket​​.

Skillnaden Mellan Återvinningscentral och Återvinningsstation

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en återvinningscentral och en återvinningsstation. Återvinningsstationerna är obemannade och avsedda för hushållens sorterade förpackningar av plast, papper, glas och metall samt tidningar. Återvinningscentralen, däremot, är bemannad och tar emot ett bredare spektrum av material, inklusive grovavfall som möbler, trädgårdsavfall, elektronik, vitvaror, leksaker och porslin samt farligt avfall​.

Insamlingen och hanteringen av hushållsavfall i Gävle är en välstrukturerad process, skött av Gästrike återvinnare, som ansvarar för kommunal avfallshantering i Gävle och andra närliggande kommuner. De tillhandahåller tjänster till omkring 169 000 personer och ansvarar för insamling, behandling, planering och information avseende hushållsavfall. Insamlingen av hushållssopor sker huvudsakligen i egen regi medan tömning av slam och fett samt behandling av avfallet utförs på entreprenad​​.

Hushållsavfallets Uppdelning och Insamling

I Gävle delas hushållsavfallet upp i olika kategorier för effektiv återvinning och hantering:

Organiskt Avfall: Detta inkluderar matrester och annat biologiskt nedbrytbart avfall. Gästrike återvinnare gör biogas och biogödsel av regionens matavfall vid en biogasanläggning i Forsbacka, i samarbete med Gävle Energi. Denna anläggning omvandlar matavfallet till biogas, som används som bränsle för bussar, sopbilar och taxibilar, och biogödsel, som sprids på lokala åkrar​​.

Restavfall: Detta avfall inkluderar det som inte kan återvinnas eller komposteras. Restavfallet hanteras separat för att säkerställa att det inte blandas med återvinningsbart material.

Förpackningsavfall: Detta avfall omfattar olika typer av förpackningar som plast, papper, glas och metall. Gästrike återvinnare skickar insamlade plastförpackningar till en återvinningsanläggning i Motala, där de finsorteras och återvinns.

Praktiska Aspekter av Insamlingen

Hushållen uppmanas att noggrant sortera sitt avfall enligt ovanstående kategorier. För att underlätta insamlingen och säkerställa effektiv avfallshantering, finns det riktlinjer för placering av avfallskärl. Dessa kärl ska placeras fritt från hinder och på ett sätt som underlättar för avfallshanteringsfordonen att nå dem​​.

För hushåll som önskar byta ut sina avfallskärl, erbjuda extra hämtningar eller har andra specifika behov, finns olika tjänster och e-tjänster tillgängliga via Gästrike återvinnare. Det finns även information om hur man kan minimera problem med exempelvis maskar och larver i organiskt avfall, och råd för att undvika dålig lukt i avfallskärlen under sommaren​.

För mer detaljerad information och specifika frågor kan du kontakta Gästrike återvinnare direkt via telefonnummer 020-63 00 63 eller e-post till [email protected]. Gävle kommun kan också kontaktas för ytterligare information via telefon 026-17 80 00 eller e-post [email protected]​.

I Gävle finns välutvecklade program för att hantera särskilda typer av avfall som elektronikskrot, farligt avfall och storskaliga föremål. Dessa program är utformade för att säkerställa miljövänlig och effektiv hantering och återvinning av dessa avfallstyper.

Elektronikskrot

Elektronikskrot innehåller ofta både miljöfarliga komponenter och återvinningsbara material. Det är viktigt att skrotet hanteras korrekt för att säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i miljön. I Gävle kan du lämna ditt elektronikskrot på Gävle återvinningscentral, där det tas om hand på ett ansvarsfullt sätt för att minimera miljöpåverkan. Här sorteras och demonteras elektronikskrot, och de återvinningsbara materialen skiljs från de farliga​​. Ett annat alternativ är Skrotfrag, som erbjuder tjänster för återvinning av elektronikskrot och ser till att separera olika produkttyper för att minimera miljöpåverkan​​.

Farligt Avfall

Farligt avfall inkluderar material som kan vara skadliga för både människor och miljö. Detta kan omfatta kemikalier, lösningsmedel, och vissa typer av elektronik. Gävle återvinningscentral accepterar farligt avfall och säkerställer att det hanteras och avlägsnas på ett säkert sätt. På centralen finns personal som kan hjälpa till med sortering och säker hantering av dessa material​​.

Storskaliga Föremål

För större föremål som möbler, byggavfall eller annat grovavfall, erbjuder Gävle återvinningscentral tjänster för att ta hand om dessa. Återvinningscentralen har specifika områden för olika typer av grovavfall, och besökare uppmanas att sortera och packa sitt avfall på rätt sätt för att underlätta återvinningen​​.

För att använda dessa tjänster, besök Gävle återvinningscentral på Utmarksvägen 16 i Gävle. Det är viktigt att kontrollera de aktuella öppettiderna och eventuella avvikande öppettider, särskilt under helgdagar. Det rekommenderas också att kontakta återvinningscentralen eller Skrotfrag om du har specifika frågor eller behov relaterade till hantering av ditt avfall.

Kontaktinformation:

Att hantera särskilda typer av avfall på rätt sätt är viktigt för att skydda miljön och säkerställa en hållbar avfallshantering. Genom att använda dessa program bidrar invånarna i Gävle till en mer miljövänlig och hållbar stad.

I Gävle har det genomförts flera initiativ och program för att öka medvetenheten om återvinning bland invånare, särskilt riktade mot barn och unga i utbildningssystemet. Gästrike återvinnare, som ansvarar för avfallshantering i området, spelar en central roll i dessa utbildningsinsatser.

Förskole- och Skolprogram

 1. Förskolor: För barn i åldrarna 4-6 år anordnar Gästrike återvinnare besök där miljöpedagoger informerar om avfallshantering. De lär barnen vikten av att inte skräpa ner och hur man sorterar avfall genom lekar och aktiviteter.
 2. Årskurs 1-3: För denna åldersgrupp fokuserar programmet på att förmedla kunskap om avfallssortering och materialåtervinning. Pedagoger från Gästrike återvinnare besöker skolorna och genomför praktiska övningar kopplade till dessa teman.
 3. Årskurs 4-6: Här ligger fokus på att förstå vad som händer med avfall när det återvinns och varför det är viktigt att sortera ut matavfall. Det ingår även en presentation av avfallstrappan som illustrerar hur olika avfallshantering påverkar miljön.
 4. Årskurs 7-9 och Gymnasiet: För dessa äldre studenter fördjupas diskussionerna kring avfallshanteringens inverkan på miljön och hållbar konsumtion. Studenter får lära sig om den globala hanteringen av avfall och vilken inverkan deras egna val har på miljön.

Studiebesök

För alla åldersgrupper finns det möjligheter att boka studiebesök till Gävle återvinningscentral eller EKOGAS biogasanläggning i Forsbacka. Dessa besök ger eleverna en praktisk inblick i hur avfallshantering och återvinning fungerar i verkligheten. Detta skapar en förståelse för sambandet mellan deras livsstil och hållbar utveckling.

Övriga Initiativ

Gästrike återvinnare arbetar även med att sprida kunskap och öka medvetenheten om återvinning bland allmänheten. Genom deras webbplats och andra kommunikationskanaler informerar de om rätt sätt att sortera avfall, vilket är en viktig del av att minska miljöpåverkan och kostnader för avfallshantering. Dessa utbildningsinsatser och informationskampanjer spelar en avgörande roll i att främja korrekt återvinning och bidra till en mer hållbar framtid. Genom att engagera barn och unga i dessa processer skapas en grund för medvetna och miljövänliga vanor som kan bäras med genom hela livet.

Källor:

Gävle

Byggvaruhus i Gävle

Gävle, en historisk stad i hjärtat av Sverige, är hem till en mängd byggvaruhus som betjänar både professionella och hemmafixare. Dessa varuhus spelar en viktig roll i den lokala ekonomin och erbjuder allt från grundläggande byggmaterial till specialiserade verktyg och inredning. Med stadens växande befolkning och en aktiv byggindustri, har byggvaruhusen i Gävle blivit centrala för stadens utveckling och förbättring.

Välkända Byggvaruhus i Gävle

I Gävle finns flera populära byggvaruhus såsom BYGGMAX, Beijer, XL-BYGG och K-rauta. Beijer erbjuder en omfattande samling byggmaterial och verktyg och är känd för sin kundservice. XL-BYGG är uppskattat för sitt breda sortiment och kunskapsrika personal, medan K-rauta lockar kunder med sina konkurrenskraftiga priser och regelbundna kampanjer.

Tjänster och Kundsupport

Förutom att erbjuda ett brett sortiment av produkter, lägger byggvaruhusen i Gävle stor vikt vid kundservice och tilläggstjänster. Dessa inkluderar projektplanering, färgblandning, och skräddarsydda köks- och badrumslösningar. Experter på plats ger råd och stöd för både små och stora byggprojekt, vilket ger ett mervärde för kunderna.

Fokus på Hållbarhet

Miljömedvetenhet och hållbarhet är centrala teman för byggvaruhusen i Gävle. De strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att erbjuda miljövänliga byggmaterial och återvinningsbara produkter. Dessa ansträngningar speglar stadens övergripande åtagande till hållbar utveckling och miljöskydd.

Onlinehandel och Digital Innovation

Med teknologins framsteg har byggvaruhusen i Gävle också utvecklat sina digitala plattformar. E-handel har möjliggjort för kunder att enkelt bläddra i sortimentet, jämföra priser och köpa produkter online. Dessa digitala lösningar erbjuder större bekvämlighet och effektivitet, speciellt i tider när fysiska besök kan vara begränsade.

Framtidsutsikter och Utveckling

Framtiden för byggvaruhus i Gävle ser ljus ut. Med en ökande efterfrågan på byggmaterial och hemförbättringsprodukter, planerar många varuhus att utöka sitt sortiment och förbättra sina tjänster. Det finns även planer på att integrera mer avancerad teknik i kundupplevelsen, vilket skulle kunna inkludera allt från virtuell verklighet till automatiserade lagerlösningar.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.